1. Bao-Chun Jiang, Tong Liu, Yong-Jing Gao, Chemokines in chronic pain: cellular and molecular mechanisms and therapeutic potential.Pharmacology and Therapeutics,2020 Aug;212:107581.  doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107581. Epub 2020 May 22.

2. Xiao-Bo Wu, Li-Na He, Bao-Chun Jiang, Xue Wang, Ying Lu, Yong-Jing Gao*. Increased CXCL13 and CXCR5 in Anterior Cingulate Cortex Contributes to Neuropathic Pain-Related Conditioned Place Aversion. Neuroscience Bulletin, 2019, 35:613-623.

3. Zhi-Jun Zhang, Jian-Shuang Guo, Si-Si Li, Xiao-Bo Wu, De-Li Cao, Bao-Chun Jiang, Peng-Bo Jing, Xue-Qiang Bai, Chun-Hua Li, Zi-Han Wu1, Ying Lu, Yong-Jing Gao*. TLR8 and its endogenous ligand miR-21 contribute to neuropathic pain in murine DRG. Journal of Experimental Medicine, 2018 Dec 3;215(12):3019-3037.

4. Bao-Chun Jiang, Wen-Wen Zhang, Tian Yang, Chang-Yun Guo, De-Li Cao, Zhi-Jun Zhang, Yong-Jing Gao*. Demethylation of G protein-coupled receptor 151 promoter facilitates the binding of Kruppel-like factor 5 and enhances neuropathic pain after nerve injury in mice. J Neurosci.2018 Dec 5;38(49):10535-10551.

5. Xiao-Bo Wu, Peng-Bo Jing, Zhi-Jun Zhang, De-Li Cao, Ming-Hui Gao, Bao-Chun Jiang, Yong-Jing Gao*.Chemokine receptor CCR2 contributes to neuropathic pain and the associated depression via increasing NR2B-mediated currents in both D1 and D2 dopamine receptor-containing medium spiny neurons in the nucleus accumbens shell. Neuropsychopharmacology, 2018 Oct;43(11):2320-2330.

6. Xiao-Bo Wu, Li-Na He, Bao-Chun Jiang, Hui Shi, Xue-Qiang Bai, Wen-Wen Zhang, Yong-Jing Gao*. Spinal CXCL9 and CXCL11 are not involved in neuropathic pain despite an upregulation in the spinal cord following spinal nerve injury. Mol Pain. 2018 Jan-Dec;14:1744806918777401. doi: 10.1177/1744806918777401. Epub 2018 Apr 30.

7. Peng-Bo Jing, De-Li Cao, Si-Si Li, Meixuan Zhu,Xue-Qiang Bai, Xiao-Bo Wu, Yong-Jing Gao*.Chemokine Receptor CXCR3 in the Spinal Cord Contributes to Chronic Itch in Mice.Neurosci Bull. 2018 Feb;34(1):54-63.

8. Bao-Chun Jiang, Li-Na He, Xiao-Bo Wu, Hui Shi, Wen-Wen Zhang, Zhi-Jun Zhang, De-Li Cao, Chun-Hua Li, Jun Gu, Yong-Jing Gao*. Promoted interaction of C/EBPα with demethylated Cxcr3 gene promoter contributes to neuropathic pain in mice. J Neurosci. 2017 Jan 18;37(3):685-700.

9. Zhi-Jun Zhang, Bao-Chun Jiang, Yong-Jing Gao.Chemokines in neuron-glial cell interaction and pathogenesis of neuropathic pain.Cell Mol Life Sci. 2017 Sep;74(18):3275-3291.

10. Xiao-Bo Wu, De-Li Cao, Xin Zhang,Bao-Chun Jiang, Lin-Xia Zhao, Bian Qian, Yong-Jing Gao*.CXCL13/CXCR5 enhances sodium channel Nav1.8 current density via p38 MAP kinase in primary sensory neurons following inflammatory pain. Sci Rep.2016 Oct 6;6:34836.

11. Qian Zhang, De-Li Cao, Zhi-Jun Zhang, Bao-Chun Jiang, Yong-Jing Gao*.Chemokine CXCL13 mediates orofacial neuropathic pain via CXCR5/ERK pathway in the trigeminal ganglion of mice.J Neuroinflammation. 2016 Jul 11;13(1):183.

12. Bao-Chun Jiang,De-Li Cao, Xin Zhang, Zhi-Jun Zhang, Li-Na He,Chun-Hua Li, Wen-Wen Zhang, Xiao-Bo Wu, Temugin Berta, Ru-Rong Ji, Yong-Jing Gao*. CXCL13 drives spinal astrocyte activation and neuropathic pain via CXCR5. J Clin Invest, 2016 Feb 1;126(2):745-761.

13. Gang Chen#, Rou-Gang Xie#, Yong-Jing Gao#, Zhen-Zhong Xu#, Lin-Xia Zhao, Sangsu Bang, Temugin Berta, Chul-Kyu Park, Mark Lay, Wei Chen, Ru-Rong Ji*. -arrestin-2 regulates NMDA receptor function in spinal lamina II neurons and duration of persistent pain.Nat Commun.2016 Aug 19;7:12531.

14. Xiao-Bo Wu, Biao Liang, Yong-Jing Gao*.The increase of intrinsic excitability of layer V pyramidal cells in the prelimbic medial prefrontal cortex of adult mice after peripheral inflammation. Neurosci Lett. 2015 Nov 22;611:40-45.

15. Bao-Chun Jiang, Wen-Xing Sun, Li-Na He, De-Li Cao, Zhi-Jun Zhang, Yong-Jing Gao*. Identification of lncRNA expression profile in the spinal cord of mice following spinal nerve ligation-induced neuropathic pain. Mol Pain. 2015 Jul 17;11(1):43.

16. Jun-Jie Chen, Lin Dai, Lin-Xia Zhao, Xiang Zhu, Su Cao, Yong-Jing Gao*. Intrathecal curcumin attenuates pain hypersensitivity and decreases spinal neuroinflammation in rat model of monoarthritis. Scientific Reports. 2015 May 19;5:10278.

17. Yan Shen, Zhi-Jun Zhang,Ming-Di Zhu,Bao-Chun Jiang, Tian Yang, Yong-Jing Gao*. Exogenous induction of HO-1 alleviates vincristine-induced neuropathic pain by reducing spinal glial activation in mice. Neurobiology of Disease. 2015 Jul;79:100-10.

18. Ying Lu, De-Li Cao, Bao-Chun Jiang, Tian Yang, Yong-Jing Gao*. MicroRNA-146a-5p attenuates neuropathic pain via suppressing TRAF6 signaling in the spinal cord. Brain, Behavior, and Immunity. 2015 Oct;49:119-29.